Bränsle och energikällor

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har finansierat ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och förbättra mätmetoder av radionuklider i människokroppen. Skälet var att man gjorde det för att kunna upprätthålla en god beredskap i Sverige i fall av radionukleära händelser. Forskningsprojektet har lett till att det nu finns en kraftfull datormodell som kan mäta eventuell förekomst av radionuklider i människokroppen.

 

Radioaktivitet
Radioaktivitet uppstår då atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.

 

Att kunna fastställa upptag av radionuklider
I fall av en kärnkraftsolycka, som exempel, är det lika viktigt att kunna avgöra om en person har fått i sig en radionuklid eller inte. Om vederbörande fått i sig radionuklid är det oerhört viktigt att även kunna konstatera i vilken mängd. Enligt Jenny Nilsson, vid avdelningen för radiofysik, Göteborgs universitet som har lett forskningsprojektet.Radioaktivitet i kroppen 1

 

Forskningsprojektet
I de mätningar som gjorts inom ramen för projektet placeras detektorer nära kroppen för att registrera eventuell gammastrålning. Storleken på ett intag av en radionuklid beräknas genom att analysera hur mycket gammastrålning som registrerats. Det föeligger ett samband mellan upptag och andelen upptäckt gammastrålning. Ett samband som ser olika ut beroende på vilken typ av radionuklid det är samt hur den är fördelad i kroppen.

De detektorer som har modellerats består av ett plastmaterial som sänder ut optiska fotoner (ljus) när gammastrålningen växelverkar i plasten, något som gör det möjligt att mäta radioaktivitet i kroppen. Fotonerna omvandlas till en elektrisk signal. Det är den som ligger till grund för analysen som i sin tur ger information om gammastrålningen, vilket i sig leder till information om vilken radionuklid det handlar om i det givna fallet.

 

Datorsimuleringen
En datorsimulering av den här komplexiteten ställer höga krav på själva datormodellen. Här datorsimuleras både gammafotoner och optiska fotoner. Det är framförallt den efterföljande analysen av den elektriska signalen som ställer höga krav på datormodellen. I projektet har en stor del av avhandlingen ägnats åt att ta fram en datormodell som klarar av detta, enligt Jenny Nilsson. De detektorer som användes vid datorsimuleringarna är sådana som  används vid helkroppsmätningar.

 

Detektorerna
De detektorer som har modellerats fram under projektets gång består av ett plastmaterial. Just det här plastmaterialet sänder ut optiska fotoner (ljus) när gammastrålningen växelverkar i plasten.

Varmed de optiska fotonerna omvandlas till en elektrisk signal. Denna elektriska signal analyseras vilket leder till information om gammastrålningen och därmed information om vilket typ av radionuklid det handlar om.

Taggar:
techcompass