Bränsle och energikällor

Hotas torsken av vindkraft?

Linus Hammars doktorsavhandling visar att den rödlistade Kattegatt-torsken mycket väl kan fortsätta att trivas i vattnen trots havsbaserad vindkraft i drift. Linus Hammar betonar vikten av att torkens lekområden inte störs, alldeles särskilt under perioden januari och april. Något som är viktigt att beakta då torsken nästan försvunnit från Kattegatt. Det är framförallt pålningsarbeten som bör undvikas under lekperioden.

Forkningsresultatet kommer väl till pass då en vindkraftpark är planerad att byggas just i kanten av ett stort lekområde för torsken. Tidigare projekt har fallit på grund av torsken …

 

Weight of evidence
Hammar har använts sig av metoden bevisviktning (eng. weight of evidence) vari vart enskilt argument värderas utifrån en vetenskaplig förankring. Av resultaten har han skapat så kallade beviskartor.Hotas torsken av vindkraft 1

 

Beviskartor
Med beviskartorna som stöd är det möjligt att se de fall då osäkerhet råder. Man kan även se om torsken reagerar på olika typer av påverkan från vindkraft. Beviskartorna är ett stöd att slå fast vilken räckvidd en eventuell påverkan kan ha. Med det avses alltså hur många torskar som beräknas förekomma i ett område med bestämd räckvidd från ett vindkraftverk under vatten maximalt kan påverkas. Vindkraftverk bör dock inte byggas till havs under den tid då torsken leker.

 

Preventiva åtgärder
Studien visar att de negativa effekterna uteblir helt och hållet om vindkraftparker som Kattegatt Offshore anläggs med teknisk dämpning vid pålningen och att man samtidigt tar hänsyn till torskens parningstid. Det går alltså att undvika negativa effekter för torsken under byggtiden.

 

Marin energi
Marin energi är under utveckling. Till marin energi hör allt från vind-, våg-, tidvatten- och havsvärmekraft. Området kommer med största sannolikhet att expandera då det handlar om förnyelsebara energikällor.

Från forskarhåll efterlyses en reglering av den svenska havsplaneringen, samtidigt som det är av vikt att jämföra med och väga in miljöeffekterna av den fortsatta användningen av traditionella energikällor. Den svenska havsplaneringen borde även samordnas med våra grannländers för optimalt skydd av djurlivet i haven.

 

Positiva effekter
Slutledningsvis kan konstateras att om de risker man kan kartlägga med verktyg som beviskartor hanteras på rätt sätt, kan havsbaserad vind- och vågkraft till och med medföra positiva effekter på djurlivet. De kan utgöra en del av de medel som reducerar de mer negativa klimatförändringarna och medföra att havsförsurningen kan motverkas.

Taggar:
techcompass